REGLEMENT WIEWITWA WIJKQUIZ ACHTSE BARRIER 

1 Algemeen

a.

Dit Reglement is van toepassing op alle deelnemers en deelnemende Teams van de WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier, verder te noemen de WWW.

b.

Alle deelnemers verklaren op het inschrijfformulier bekend te zijn en akkoord te gaan met dit Reglement.

2 Door wie

a.

De WWW wordt georganiseerd door vrijwilligers.

b.

De WWW wordt gefinancierd door inschrijfgelden, subsidies en sponsorgelden. 

3 Voor wie  

a.

De WWW wordt georganiseerd voor inwoners van de Achtse Barrier. Hulp van mensen  buiten de wijk is toegestaan.

b.

Deelname aan de WWW staat open voor Teams.

c.

Wij adviseren een minimale Teamgrootte van 10 personen. Er is geen maximum gesteld aan het aantal personen per Team.

d.

Elk Team kiest twee Teamcaptains van minimaal 18 jaar, wonend in de Achtse Barrier.

e.

Voor de overige Teamleden geldt geen leeftijdsbeperking.

f.

De organisatie voert alle communicatie met het Team zoveel mogelijk per e-mail met de Teamcaptains.

 
4 Waar

a.

De Teams bepalen zelf vanuit welke locatie ze meespelen, het z.g. Hoofdkwartier.

b.

Het Hoofdkwartier dient in de Achtse Barrier te zijn. 

5 Inschrijven

a.

Deelname aan de WWW kost € 15,00 per Team, ongeacht het aantal Teamleden.

b.

Een Team kan alleen deelnemen nadat het inschrijfformulier volledig is ingevuld en binnen de inschrijftermijn door de organisatie is ontvangen.

c.

Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt de organisatie een bevestiging met daarin de betaalgegevens. De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld binnen de betalingstermijn op de aangegeven bankrekening is ontvangen.

d.

Het inschrijfgeld kan alleen per bankoverschrijving worden voldaan.

e.

Wanneer een Team besluit af te zien van deelname, is er geen recht op teruggave van het betaalde inschrijfgeld.

f.

De organisatie behoudt zich het recht voor om het aantal in te schrijven Teams te maximeren.


6 Hoe en wanneer

a.

De eerstvolgende WWW wordt gehouden op zaterdagavond 23 maart 2019.

b.

Een van beide Teamcaptains haalt de Quiz-envelop tussen 18.00 uur en 18.30 uur op bij wijkcentrum De Mortel (Savoiepad 14, Eindhoven). Alleen op vertoon van het Afhaalformulier, wordt de Quiz-envelop uitgereikt.

c.

In de Quiz-envelop zit een USB-stick met daarop een pdf-bestand met de naam Quizboek 2019 en een aantal bestanden die noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van de vragen en het uitvoeren van de opdrachten.

d.

Op de USB-stick staat ook een bestand met de naam Antwoordformulier 2019 en een bestand met de naam Antwoordformulier Digitaal 2019. Vul op elke pagina de Teamnaam en het Teamnummer in voor je ze inlevert.

e.

Op het Antwoordformulier moeten alle antwoorden op de juiste plaats en eenduidig worden ingevuld.

f.

Van een aantal opdrachten moeten de resultaten als digitaal bestand (audio, foto, film) op de USB-stick worden opgeslagen. Volg daarbij de instructies die bij de betreffende vraag en/of opdracht in het Quizboek vermeld worden om geen punten te missen. Let daarbij op de juiste naamgeving en mapnaam waarin het bestand opgeslagen moet worden.

7 Inleveren

a.

Het ingevulde Antwoordformulier moet uitgeprint en met de door de organisatie geleverde klemmen aan elkaar bevestigd worden. 
Doe het daarna tezamen met de USB-stick in de Quiz-envelop. Lever het geheel op de Quizavond tussen 22.00 uur en 23.00 uur in.

b.

Tijdens het inleveren worden de Quiz-enveloppen door de organisatie voorzien van een sticker met het inlever-volgnummer. Quiz-enveloppen die na 23.00 uur worden aangeboden en niet voorzien zijn van een inlevernummer (sticker), worden niet nagekeken. Deze Teams maken dus geen kans op prijzen.

c.

Voor de juiste tijd is de klok op de Website van de WWW bindend.

d.

Wanneer digitaal invullen van het Antwoordformulier niet mogelijk is, kan een geschreven versie ingeleverd worden. Zorg er wel voor dat de antwoorden goed leesbaar zijn! Slecht leesbare antwoorden kunnen we niet goed rekenen.

 8 Uitslag

a.

Het Antwoordformulier wordt door de organisatie nagekeken en de opdrachten worden beoordeeld, waarna de Teams worden gerangschikt op basis van het behaalde puntenaantal.

b.

Wanneer meerdere Teams een gelijk aantal punten hebben behaald, is de inlevertijd van de Quiz-enveloppen van deze Teams bepalend voor hun onderlinge rangschikking.

c.

Het Antwoordenboek en de uitslagen worden na de prijsuitreiking gepubliceerd.

d.

Over de inhoud van de Quiz wordt niet gecorrespondeerd. De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.

 9 Prijzen

a.

De Teams worden gerangschikt op basis van het aantal behaalde punten.

b.

De drie hoogst scorende Teams mogen een goed doel (ANBI-instelling) aanwijzen waaraan het prijzengeld wordt uitbetaald:
1e prijs : € 200,00

2e prijs : € 150,00
3e prijs : € 100,00

c.

Veel belangrijker natuurlijk: het Team met het hoogste aantal punten wint de eretitel Slimste Team van de Achtse Barrier 2019.

d.

Het prijzengeld wordt na de prijsuitreiking uitbetaald aan het goede doel (ANBI-instelling).

10 Tenslotte 

a.

Tijdens de Quizavond kunnen foto’s/video’s gemaakt worden. We gaan er vanuit dat dit beeldmateriaal tezamen met beeldmateriaal dat is ingeleverd op de USB-stick en wat door Teams zelf op facebook is geplaatst, gebruikt mag worden voor promotiedoeleinden van de WWW en gepubliceerd mag worden op de diverse Sociale-media van de WWW.

b.

De organisatoren van de WWW kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van deelname aan de WWW. Deelnemen is geheel voor eigen risico.

c.

De organisatie is gerechtigd om Teams voor verdere deelname uit te sluiten, wanneer zij zich niet aan het Reglement houden. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

d.

Wanneer zich situaties voordoen waarin dit Reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.